DAK SOM

Danh mục Thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

Facebook
Twitter
Print
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hợp tác xã số 17/2023/QH15 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Do đó, đề nghị các HTX, THT nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo.

UBND huyện nhận được Công văn số 2192/SKHĐT-ĐKKD ngày 16/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về lấy ý kiến đóng góp dự thảo (lần 2) hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hợp tác xã số 17/2023/QH15.

Dự thảo Nghị định gồm 06 Chương, 27 Điều và phụ lục (Có file dự thảo Nghị định kèm theo). Trong đó, có nội dung quy định chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quy định về tài sản, tài chính của HTX, LHHTX,… Nghị định đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đề nghị các HTX, THT nghiên cứu đóng góp ý kiến, i văn bản về UBND huyện (thông qua phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 30/10/20223 để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Đánh giá bài viết này