DAK SOM

Triển khai thực hiện Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 01/08/2023 của UBND tỉnh (đăng ký giá, kê khai giá)

Facebook
Twitter
Print

Thực hiện Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 01/08/2023 của UBND tỉnh về Ban hành danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện yêu cầu các cá nhân có tên trong danh sách của văn bản kèm theo lập Văn bản đăng ký, kê khai giá (sau đây gọi tắt

là Văn bản)

, gửi cho UBND huyện (thông qua Bộ phận một cửa huyện hoặc phòng Tài chính – Kế hoạch) tiếp nhận Văn bản theo một trong các hình thức sau:

a) Gửi trực tiếp 02 bản cho UBND huyện tại Bộ phận một cửa huyện, kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của cá nhân, họ tên và số điện thoại;

b) Gửi qua đường công văn 02 bản cho UBND huyện kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của cá nhân, họ tên và số điện thoại;

c) Gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Văn bản kê khai giá có chữ ký và dấu đỏ theo địa chỉ email: phongtaichinhdakglong@gmail.com và gọi theo số điện thoại: 0914.803.770 thông báo. Đồng thời, gửi qua đường công văn 02 bản cho UBND huyện (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của cá nhân, họ tên và số điện thoại).

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có chính sách ưu đãi, giảm giá hay chiết khấu đối với các đối tượng khách hàng thì ghi rõ trong Văn bản kê khai giá tên đối tượng khách hàng và mức ưu đãi, giảm giá hay chiết khấu.

 

Đánh giá bài viết này