DAK SOM

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân

Facebook
Twitter
Print
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Ngày 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025; Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông có các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

dsc05795-1-.jpg
Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông.

Tại hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã phổ biến, thông tin khái quát nội dung, mục tiêu, yêu cầu của Đề án số 01 và Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đây là 2 nội dung quan trọng trong công tác quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Theo đó, Đề án số 01 đã cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp lớn của Chỉ thị số 32 thành các chương trình, kế hoạch, nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại Đảng.

Đề án nhằm phát huy thành tựu, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác đối ngoại Đảng và quan hệ đối ngoại Đảng.

Chỉ thị số 12 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân.

Công tác đối ngoại Nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

dsc05788(1).jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tập trung quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân.

Các cấp, ngành, địa phương, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị – xã hội và tổ chức Nhân dân tiếp tục phối hợp đẩy mạnh; nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong các lĩnh vực, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín của đất nước và của Đảng ta.

Theo báo Đắk Nôngđiện tử

Đánh giá bài viết này